П.И. Чайковскиин нэрэмжэтэ урлалай колледжын «Жэргэмэл» бүлгэм түрэл буряад арадайнгаа аман зохеол hайн мэдэдэг, арадай «Уряал» бүлгэмэй гол дуушад - Василий Шагжиевич Дондоков Альбина Иринчиновна Цыбденова хоертой уулзаба.

05.02.2018

    П.И. Чайковскиин нэрэмжэтэ урлалай колледжын «Жэргэмэл» бүлгэм түрэл буряад арадайнгаа аман зохеол hайн мэдэдэг, арадай «Уряал» бүлгэмэй гол дуушад - Василий Шагжиевич Дондоков Альбина Иринчиновна Цыбденова хоертой уулзаба.

Буряад арадайнгаа баяр баясхалан, һанаа сэдьхэл, гуниг гашуудал, этигэл зориг, зан үйлэ хэрэгүүдые, оршон байдалай үзэгдэлнүүдые үнэн бодотоор харуулhан дуунуудаа мэдэдэг, арадтаа мэдээжэ аха дуушадтаяа иимэ уулзалга эмхидхэхэдээ, урлалай колледж урдаа олон зорилго табяа. Нэн түрүүн залуушуулаа ахамад дуушадтаяа танилсуулха, дуунуудыень бэшэжэ, дамжуулжа абажа, хадагалжа, дуулажа hургаха.

Үндэhэн арадайнгаа гүнзэгы удхатай, гое аялгатай архиин дуу, Түнхэн нютагhаа гарбалтай Василий Шагжиевич, гайхамшагтай онсо маягаар, баян нугалбаряатайгаар, hайханаар дуулажа, оюутадай hонирхол татаба.

Цыбденова Альбина Иринчиновна «Айдон» дуутай «Жэргэмэл» бүлгэмэйхидые танилсуулаа.

Үрэ дүнтэй иимэ дулаан уулзалганууднай олон байг лэ даа!

IMG_20180202_110031.jpg