П.И. Чайковскийн нэрэмжэтэ урлалай колледжын 90 жэлэй ойн баярта зорюулhан «Art Next» фестиваль үргэлжэлhөөр.

01.04.2021

П.И. Чайковскийн нэрэмжэтэ урлалай колледжын 90 жэлэй ойн баярта зорюулhан «Art Next» фестиваль үргэлжэлhөөр.
Энэ хэмжээ ябуулгатай дашарамдуулан, байгуулагдаhаар 50 жэлээ 2020 ондо угтаhан буряад арадай зэмсэгүүдэй таhаг «Хүгжэмэй юртэмсэ» гэhэн тоглолтодо харагшадаа урина.
Ород Уласай, Буряадай, Монгол Ороной гое hайхан хүгжэм дуунуудые морин-хуур, лимба, суур, чанза, эвэр-бүрээ, иочин, ятага дээрэ наадахые шагнахат. Оюутадай «Арюун домог» бүлгэм залуу, бэлигтэй хүгжэм зохеогшо Лудуп Очировай зохеолтой танилсуулха.
Арадай аман зохеолой «Жэргэмэл» бүлгэм урданай дуунуудые бэлэглэхэ. Буряад Уласай соелой яаманай «Соел» түсэлɵɵр дэмжэhэн морин хууршадай бүлгэмэй презентаци – тоглолтымнай гол ушар, гоеолто болохо.
Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ театрта апрелиин 20-до үдэшын 18.00 сагта тоглолтодоо хүлеэнэбди.
Утаhан 20-44-92 #колледжискусств1931


#колледжискусств03
#90летколледжискусств03